You are currently viewing منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن-ژیان-ئازادی

منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن-ژیان-ئازادی

انقلاب ژن-ژیان-ئازادی نوید آغازی دوباره است؛  آغازی برای عبور از تبعیض و گذار بە برابری، آغازی برای نکوهش مرگ و ستایش زندگی، آغازی برای نفی تمامیت‌خواهی و تجلیل آزادی و دموکراسی. به عنوان جمعی از اساتید و پژوهشگران[۱]، در این برهه‌ی تاریخی، همبستگی نیروهای انقلابی حول موازین مدرن سیاسی و حقوقی را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌بینیم. بیانیه‌ی پیش رو تلاشی است برای همگرایی بیشتر و تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز در چارچوب سیاسی ایران پس از عبور از رژیم جمهوری اسلامی. همه‌ی برابری‌خواهان، آزادی‌خواهان و دموکراسی‌خواهان را فرا می‌خوانیم تا بر اساس اصول مندرج در این بیانیه، دست در دست هم، برای ساختن دنیایی نو تلاش کنیم[۲]:

 1. تعهد به برابری انسانها فارغ از جنسیت، زبان، دین، مذهب، عقیده، رنگ پوست، اتنیک، ملت، معلولیت، جایگاه و ثروت در مقابل قانون.
 2. محافظت از کرامت انسانی در مقابل تحقیر، شیءانگاری، تنزل و انسانیت زدایی[۳].
 3. تعهد به مفاد لایحه بین‌المللی حقوق بشر[۴] و اسناد بین‌المللی اصلی حقوق بشری سازمان ملل[۵].
 4. تعهد به مفاد کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان[۶].
 5. تلاش برای لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان (همچون قوانین قضاوت، ارث، سقط جنین، طلاق و سفر) و تدوین سیاست‌های مبتنی بر تبعیض جبرانی (مانند تخصیص درصد خاصی از موقعیت‌ها برای زنان[۷]) برای تسهیل پیشرفت و مشارکت فعال در رده‌های بالای مدیریتی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
 6. تعهد به منع تبعیض و حفاظت از حقوق جامعه‌ی[۸] LGBTQIA+.
 7. تعهد به حق حیات (منع اعدام) و حق مصون ماندن از شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی.
 8. تعهد به ١٧ آرمان توسعه‌ی پایدار سازمان ملل[۹] از جمله آموزش با کیفیت، عادلانه و همه‌پذیر (سند آموزش یونسکو ٢٠٣٠[۱۰])، برابری، حقوق بشر، عدالت، سلامت، رفاه، توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی انرژی پاک، اقدام درباره‌ی گرمایش زمین، مدیریت پایای محیط زیست، دسترسی به آب سالم و همکاری جهانی برای توسعه‌ی پایا.
 9. تعهد به حفاظت از زیست‌بوم‌های طبیعی و حق حاکمیت مردم بر منابع طبیعی.
 10. تعهد به تکثرگرایی فرهنگی: پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مخالفت با سیاست‌های انکار و آسمیله‌کردن (اتنوساید و لینگویساید).
 11. تعهد بە مفاد اعلامیه‌ی سازمان ملل در مورد حقوق مردم بومی[۱۱].
 12. پذیرش کثیرالمله[۱۲] بودن کشور ایران.
 13. تعهد به توسعه‌ی زبان‌های اول[۱۳] از جمله حق آموزش به زبان اول[۱۴] و پذیرش ساختارهای چند زبانه.
 14. نفی ملی‌گرایی انحصارطلب و تاکید بر جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی.
 15. تعهد به تکثرگرایی سیاسی: پذیرش جریان‌های سیاسی متنوع و ایجاد مکانیزم‌های تضمینی برای رقابت آزادانه‌ی آنها.
 16. تاکید بر سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد[۱۵] و مخالفت با سیاستگذاری مبتنی بر ایدئولوژی، دین، اسطورە و شهود.
 17. تاکید بر عدم دخالت دولت در باور مردم و جدایی نهاد دین از دولت (سکولاریسم).
 18. تعهد به تکثرگرایی اعتقادی: مخالفت با تعیین دین رسمی و تعهد به آزادی‌های دینی، مذهبی و عقیدتی.
 19. مخالفت با هرگونه امتیاز غیردموکراتیک همچون مقام‌های سیاسی مادام العمر.
 20. تعهد به حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود[۱۶].
 21. تعهد به استقلال قوا (مقننه، مجریه، قضائیه) و گذار[۱۷] بە یک جمهوری غیرمتمرکز فدرالیستی[۱۸] که لازمه‌ی نهادینه کردن دموکراسی در یک کشور پرجمعیت با شاخص تنوع فرهنگی بالا است[۱۹].
 22. مخالفت با نگاه‌های مرکزگرایانه، امنیتی و ایدئولوژیک بە عنوان موانع اصلی در راه توسعەی متوازن سیاسی، اقتصادی و آموزشی کشور و تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از آن در مناطقی همچون بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان و اهواز.
 23. تاکید بر عدالت و تشکیل دادگاه‌های مستقل با نظارت سازمان‌های بین المللی برای رسیدگی به جنایات حکومت مرکزی.

ژن ژیان ئازادی | زن زندگی آزادی

منتشر شدە: ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

[1] این پروژه توسط دانشگاهیان کرد کلید زده شدە است.
[2] همپوشانی بندها صرفا به دلیل تاکید بیشتر است.

[3] Kaufmann, Paulus, et al., eds. Humiliation, degradation, dehumanization: human dignity violated. Vol. 24. Springer Science & Business Media, 2010.
[4] International Bill of Human Rights, The United Nations, accessed  01 Feb. 2023, <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>.
[5] The Core International Human Rights Instruments, The United Nations, accessed  01 Feb. 2023, <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>.
[6] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, The United Nations, accessed  01 Feb. 2023,  <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>.
[7]Pande, Rohini; Ford, Deanna. 2012. Gender Quotas and Female Leadership. © World Bank.  <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9120>.
[8] Born Free and Equal, The United Nations, accessed  01 Feb. 2023, <https://www.ohchr.org/en/publications/special-issue-publications/born-free-and-equal-sexual-orientation-gender-identity-and>.
[9] The Sustainable Development Goals, The United Nations, accessed  01 Feb. 2023, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.
[10] Education 2030, UNESCO, accessed  01 Feb. 2023, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>.
[11] UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, The United Nations, accessed  01 Feb. 2023, <https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/un-declaration-rights-indigenous-peoples>.
[12] Dieckhoff, Alain. Nationalism and the multination state (2017).
[13] Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, The United Nations, accessed  01 Feb. 2023, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic>.
[14] Why mother language-based education is essential, UNESCO, accessed  01 Feb. 2023, <https://www.unesco.org/en/articles/why-mother-language-based-education-essential>.
[15] Davies HT, Nutley SM, editors. What works? Evidence-based policy and practice in public services, Bristol University Press, Policy Press, 2000.
[16] International Covenant on Civil and Political Rights, The United Nations, accessed  01 Feb. 2023,  <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The United Nations, accessed  01 Feb. 2023,  <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>.
[17] Implementing Federalism, accessed  01 Feb. 2023,  <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/implementing-federalism.pdf>.
[18] Amoretti, Ugo M., and Nancy Gina Bermeo, editors. Federalism and territorial cleavages. JHU Press, 2004.

He, Baogang, Brian Galligan, and Takashi Inoguchi, editors. Federalism in Asia. Edward Elgar Publishing, 2009.
[19] Colomer JM. Equilibrium institutions: the federal-proportional trade-off. Public Choice. 2014 Mar;158(3):559-76.