درباره‌ی ما

انقلاب بعدی ایران آغاز شده است. دو انقلاب پیشین بدست نیروهای ارتجاعی با همدستی قدرتهای امپریالیستی مصادره شد و در نهایت به شکست انجامید. درست همین فرایند اکنون نیز در حال وقوع است. ایالات متحده و متحدان و مزدورانش کارزار بین‌المللی گسترده ای را برای دزدیدن انقلاب و اهدای آن به «رهبران» منتخب خودشان به راه انداخته‌اند و از خیزش مردم صرفاً بعنوان پوششی استفاده میکنند برای تحمیل یک رژیمچنج از بالا و بنفع امپریالیزم و با هدف نجات دولت استبدادی. هدف کارزاری که ما خود را بخشی از آن میدانیم رساندن صداهای واقعی انقلاب با تمام تنوع و تکثرش به گوش همه و افشا کردن تمام توطئه‌هایی است که برای تحمیل یک رژیم سیاسی ارتجاعی بر مردم ایران صورت میگیرد. ما از همه نیروهای مترقی و انقلابی در دنیا میخواهیم که برای تحقق این اهداف به ما کمک کنند.

ارتباط با ما

info@voice-of-revolution.com
از طریق این ایمیل می‌توانید با ما در ارتباط باشید.