فراخوان به تشکیل کمیته های صدای انقلاب ایران

پس از گذشت چهار ماه از خیزش عظیم «زن، زندگی، آزادی»، اینک بیش از پیش نیاز به تقویت و انعکاس صدای انقلاب ایران احساس می‌شود. در جبهۀ داخلی، با تعمیق و گسترش مکانیزم‌های سرکوب علیه انقلابیون، باید دوچندان برای بازتاب ندای آزادی‌خواهی کوشید. و در جبهۀ خارجی، با فعال شدن فزایندۀ مکانیزم‌های همیشگی بازنمایی سوگیرانه و نمایندگی از بالا، باید به صورت مضاعف برای جلوگیری از ترجمه‌های نادرست، مغرضانه و جهت‌دار این ندا به مبارزه برخاست.

بخوانید
Previous slide
Next slide