نامه‌ی سرگشاده ای به همه‌ی کارگران جهان! بهانه ای برای بیان آنچه برکارگران می گذرد – حسین اکبری

نامه‌ی سرگشاده ای به همه‌ی کارگران جهان! بهانه ای برای بیان آنچه برکارگران می گذرد حسین اکبری سلام همقطاران! من کارگر ایرانی هستم  کارگری در بنگاه صنعتی، کشاورزی، خدماتی. کارگری که…

0 دیدگاه

تشکل‌زدایی و بی‌ثبات سازی نیروی کار بلای جان کارگران و مزدبگیران -رضا شهابی

تشکل‌زدایی و بی‌ثبات سازی نیروی کار بلای جان کارگران و مزدبگیران رضا شهابی، زندان اوین برنامه هفتم توسعه یعنی نمک به زخم ما کارگران و زحمتکشان. تا امروز تمام برنامه…

0 دیدگاه

منشور آزادی، رفاه، برابری

ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است

0 دیدگاه

ضرورت تشکل انقلابی دانش آموزان

ما همه‌ی تمام تشکلات، کمیته‌ها، شوراها و... غیره در سراسر ایران که در طول این شش ماه خیزش انقلابی به صورت عملی در میدان حضور داشته‌اند را فرا می‌خوانیم که شرایط ایجاد تشکلهای دانش‌آموزی را فراهم کنیم. .

0 دیدگاه